Društvo slovenskih sodnikov InLine hokeja

VI. POGLAVJE – PRAVILA IGRE

 

Pravilo 601 ŽALJENJE URADNIH OSEB IN DRUGI DISCIPLINSKI PREKRŠKI

 1. Igralec, ki izziva ali na kakršenkoli način negoduje na odločitev katerekoli uradne osebe med igro, mora biti kaznovan z malo kaznijo zaradi nešportnega obnašanja. Če igralec vztraja v tem izzivanju ali negodovanju, mora biti kaznovan z disciplinsko kaznijo. Vsako nadaljnje negodovanje se kaznuje z disciplinsko kaznijo igre.

  V slučaju, da trener ali uradna oseba moštva naredi tak prekršek, se dosodi mala kazen v klopi, za nadaljnje negodovanje pa sledi disciplinska kazen igre.
   
 2. Katerikoli igralec igra na ploščico/žogico po žvižgu dobi malo kazen, če je imel po mnenju sodnika dovolj časa, da ne strelja.
   
 3. Če katerikoli igralec naredi karkoli naslednjega, dobi njegovo moštvo malo kazen v klopi:
  1. Če potem, ko je bil kaznovan, ni odšel na klop za kazni in zavzel svojega mesta ali odšel v slačilnico, ko je tako ukazal sodnik (soigralec mora prinesti opremo na klop za kazni ali pa v slačilnico).
  2. Če iz klopi za igralce ali iz klopi za kazni vrže kakršenkoli predmet na igralno površino.
  3. Če se vmešava v izpolnjevanje dolžnosti uradnih oseb (ne fizično).
    
 4. Če katerikoli igralec naredi karkoli naslednjega, dobi disciplinsko kazen:
  1. Če uporablja nespodoben, sramoten ali žaljiv jezik do katerekoli osebe pred, med in po tekmi.
  2. Če namerno suva ali strelja ploščico/žogico iz dosega sodnika, ko jo ta želi pobrati.
  3. Če vstopi in ostane v sodnikovem prostoru, ko ga sodnik naprosi, da se odstrani, razen v primeru odrolanja na klop za kazni.
  4. Če se dotika ali drži uradne osebe z roko ali palico.
  5. Če kadarkoli namerno razbija s palico po ograji, zaščitnem steklu ali vratih.
    
 5. Če katerikoli igralec naredi karkoli naslednjega, dobi disciplinsko kazen igre:
  1. Če vztraja pri kakršnem koli prekršku, za katerega je bil že kaznovan z disciplinsko kaznijo.
  2. Če uporablja nespodobne geste kjerkoli na igrišču pred, med in po tekmi.
  3. Odraža kakršnekoli rasne pripombe ali etnična blatenja kjerkoli na igrišču pred, med ali po tekmi.
    
 6. Če katerikoli igralec naredi karkoli naslednjega, dobi kazen igre:
  1. Če na kakršenkoli način poskuša ali se namenoma fizično loti uradne osebe ali uradne osebe moštva.
  2. Če je njegovo obnašanje škodljivo ali z njim ovira vodenje tekme, vključno s pljuvanjem nasprotnikov, uradnih oseb in uradnih oseb moštev.
    
 7. Uradna oseba kateregakoli moštva, ki je zakrivila enega od naslednjih prekrškov, mora biti kaznovana z malo kaznijo v klopi:
  1. Udarjanje s palico ali kakim drugim predmetom po ogradi.
  2. Če uporablja nespodobne, sramotilne ali žaljive besede proti katerikoli osebi pred, med in po tekmi.
  3. Če iz klopi za igralce meče karkoli na igralno površino.
  4. Če se vmešava in ovira uradne osebe (ne fizično) pri opravljanju svojih dolžnosti.
  5. Poskuša vplivati na nasprotnika, da zakrivi prekršek.
    
 8. Če katerakoli uradna oseba zakrivi enega od naslednjih prekrškov, mora biti kaznovana z disciplinsko kaznijo igre:
  1. Če vztraja pri negodovanju ali prekršku, za katerega je že bila dosojena mala kazen v klopi.
  2. Če uporablja nespodobne geste kjerkoli na igrišču pred, med in po tekmi.
    
 9. Če katerakoli uradna oseba zakrivi enega od naslednjih prekrškov, mora biti kaznovana s kaznijo igre:
  1. Če na kakršenkoli način poskuša ali se namenoma fizično loti uradne osebe ali uradne osebe moštva.
  2. Če je njegovo obnašanje škodljivo ali z njim ovira vodenje tekme, vključno s pljuvanjem nasprotnikov, uradnih oseb in uradnih oseb moštev.

 

Pravilo 602 UREJANJE OPREME

 1. Igra se ne sme prekinjati niti zavlačevati zaradi urejanja obleke, opreme, rolerjev ali palice.
  Za kršitev tega pravila je predvidena mala kazen.
   
 2. Dolžnost vsakega igralca je, da ima svojo opremo primerno urejeno. Če je potrebno urejanje, mora iti igralec iz igralne površine. Igra se nadaljuje brez prekinitve z zamenjavo.
   
 3. Ni dovoljeno zavlačevanje zaradi popravljanja opreme vratarja. Če je potrebno urejanje, se mora vratar nemudoma umakniti iz igralne površine in na njegovo mesto mora priti rezervni vratar, kateremu ni dovoljeno ogrevanje.
  Za kršitev teh pravil s strani vratarja se mora izreči mala kazen.

 

Pravilo 603 POSKUS POŠKODOVANJA

 1. Kazen igre se mora izreči igralcu, ki naredi tako dejanje, ki ni dovoljeno v pravilih in le to povzroči poškodbo ali možnost poškodbe nasprotnega igralca. O okoliščinah se mora poročati odgovorni zvezi v nadaljnji postopek. Nadomestni igralec lahko pride na igralno površino po izteku štirih minut igre.

 

Pravilo 604 NALET S TELESOM IN NABIJANJE NA OGRADO

 1. Z malo ali veliko kaznijo mora biti kaznovan igralec po preudarku sodnika, ki v nasprotnega igralca namerno naleti s telesom, kateri je z ali brez ploščice/žogice.
   
 2. Z malo ali veliko kaznijo mora biti kaznovan igralec po preudarku sodnika, ki pride v fizični kontakt z nasprotnikom po sodniškem žvižgu, če sodnik presodi, da je imel dovolj časa, da se temu izogne.
   
 3. Z malo ali veliko kaznijo mora biti kaznovan igralec po preudarku sodnika, ki je nasprotnega igralca ob ogradi nepravilno zaustavil na tak način, tako da je ta silovito priletel v ogrado. »Valjanje« nasprotnika, če ta vodi ploščico/žogico vzdolž ograde, ko se skuša prebiti med nasprotnim igralcem in ograjo, ni nabijanje na ogrado.
   
 4. Ko igralec poškoduje nasprotnika kot rezultat nabijanja na ogrado ali naleta s telesom, sodnik kršitelju dosodi veliko kazen in disciplinsko kazen igre ali kazen igre.

 

Pravilo 605 ZLOMLJENA PALICA

 1. Igralec, ki se mu je palica zlomila, lahko sodeluje v igri, če je odvrgel zlomljeno palico. Za kršenje tega pravila se dosodi malo kazen. Zlomljena palica je, po mišljenju sodnika taka, ki ni primerna za normalno igro.
   
 2. Če igralec ali vratar, ki se mu je zlomila palica, le-te takoj ne spusti na igralno površino in nadaljuje z igro, se mu dosodi mala kazen.
   
 3. Če med prekinitvijo vratar odide na klop za igralce zamenjati palico in se potem vrne nazaj v igro, se mu dosodi mala kazen.

  Če pa je zamenjan z drugim vratarjem , se mu ne dosodi nobena kazen.
   
 4. Vratar, ki ima zlomljeno palico, ne sme ob prekinitvi na klop za igralce, temveč mu jo mora prinesti soigralec. Za kršenje tega pravila se mora vratarju izreči mala kazen.
 5.  
 6. Če igralec sodeluje v igri, medtem ko vratarju nese drugo palico, se ga kaznuje z malo kaznijo.
   
 7. Če igralec, kateremu se je palica zlomila, med igro prejme drugo palico od soigralca na klopi za igralce, se igralca, ki je sprejel palico, kaznuje z malo kaznijo.

 

Pravilo 606 NAPADANJE IN NAPADANJE OD ZADAJ

 1. Z malo ali veliko kaznijo mora biti kaznovan igralec, po preudarku sodnika, ki se zaleti, skoči ali napade nasprotnika.
  Če igralec naredi dva koraka, se to razume kot »napadanje«.
   
 2. Z malo in disciplinsko kaznijo ali veliko in disciplinsko kaznijo igre mora biti kaznovan igralec, po preudarku sodnika, ki porine ali zaustavlja s telesom nasprotnika od zadaj.
   
 3. Z malo ali veliko kaznijo mora biti kaznovan igralec, ki telesno zaustavlja ali napada vratarja, ko je vratar v prostoru vrat ali vratarjevem prednostnem prostoru.

  Tudi, ko je vratar izven prednostnega prostora, igralec ne sme zakriviti nepotrebnega kontakta z njim, samo zato, ker je izven prostora. V vsakem takem primeru se dosodi kazen oviranja ali napadanja.
   
 4. Ko igralec poškoduje nasprotnika kot rezultat napadanja ali napadanja od zadaj, sodnik dosodi kršilcu veliko kazen plus disciplinsko kazen igre.
   
 5. Za napadanje se lahko dosodi tudi kazen igre, če je bil s prekrškom nakazan namen poškodovati nasprotnika ali je bila namerno povzročena poškodba.

 

Pravilo 607 NALET S PALICO IN BODENJE Z ROČAJEM

 1. Z malo ali veliko kaznijo mora biti kaznovan igralec, po preudarku sodnika, ki naleti s palico v nasprotnika.
   
 2. Z dvojno malo kaznijo plus disciplinsko kaznijo mora biti kaznovan igralec, ki poskuša bosti nasprotnika z ročajem palice. Ko pri napadanju igralec napade nasprotnika z ročajem palice ali naleti proti njemu s palico, si pridobi veliko plus disciplinsko kazen igre.
  Poskus bodenja z ročajem vključuje vse primere takega napada ne glede na to, če je prišlo do kontakta ali ne.
   
 3. Ko igralec poškoduje nasprotnika pri prekršku bodenja z ročajem ali pri naletu s palico, mu sodnik dosodi veliko kazen plus disciplinsko kazen igre.
   
 4. Nalet s palico in bodenje z ročajem se lahko kaznuje tudi s kaznijo igre, če igralec poskuša poškodovati ali namenoma poškoduje nasprotnika.

 

Pravilo 608 NAMERNA POŠKODBA NASPROTNIKOV IN UDARCI Z GLAVO

 1. Igralca, ki na kakršenkoli način namerno poškoduje nasprotnika, uradne osebe moštev ali uradne osebe, se kaznuje s kaznijo igre, okoliščine pa se posredujejo vodstvu tekmovanja v nadaljnjo obravnavo.
   
 2. Za kaznovanega igralca ni dovoljena zamenjava, dokler se kazen štirih minut igre ne izteče.
   
 3. Igralca, ki namerno z glavo udari nasprotnika, uradno osebo moštva ali uradno osebo, se kaznuje s kaznijo igre, okoliščine pa se posredujejo vodstvu tekmovanja v nadalnjo obravnavo.

 

Pravilo 609 ZAVLAČEVANJE IGRE

 1. Ko katerikoli igralec ali vratar v svoji obrambni polovici strelja, vrže ali kakorkoli drugače pošlje ploščico z rokami ali palico izven igralne površine (brez dotika), razen tam, kjer ni zaščitnega stekla, se mu dosodi mala kazen zaradi zavlačevanja igre.
   
 2. Če je ploščica ustreljena, vržena ali kakorkoli drugače poslana z rokami ali palico s strani obrambnega igralca ali vratarja na klop za igralce (ali klop za kaznovane igralce, kjer ni zaščitnega stekla), se ne dodeli nobena kazen.
   
 3. Če je ploščica ustreljena, vržena ali kakorkoli drugače poslana z rokami ali palico s strani obrambnega igralca ali vratarja čez zaščitno steklo za klop za igralce (ali klop za kaznovane igralce, kjer ni zaščitnega stekla), se dosodi mala kazen.
   
 4. Mala kazen zaradi zavlačevanja igre se dosodi vsakemu igralcu ali vratarju, ki namerno strelja, vrže ali kakorkoli drugače pošlje ploščico izven igralne površine med potekom igre ali prekinitvijo, razen če ni drugače določeno po tem pravilu.
   
 5. Z malo kaznijo se kaznuje igralec ali vratar, ki zavlačuje igro z namernim premikanjem vrat iz njihovega normalnega položaja. Igra se mora takoj ustaviti, čim so vrata premaknjena.
  Če je vratar vrata namerno premaknil ali namerno snel čelado ali obrazno masko med protinapadom nasprotnega moštva, se dosodi kazenski strel. Kazenski strel strelja igralec, ki ja bil zadnji v posesti ploščice/žogice.
   
 6. Z malo kaznijo v klopi se kaznuje vsako moštvo, ki po pozivu sodnika ne uspe postaviti na igralno površino pravilno število igralcev in s tem povzroči kakršnokoli zamudo.
   
 7. Z malo kaznijo se kaznuje igralec, ki po opozorilu sodnika ne uspe zavzeti prave pozicije pri izvajanju začetnih metov.

 

Pravilo 610 UDARCI S KOMOLCEM IN KOLENOM

 1. Z malo ali veliko kaznijo se kaznuje igralca, ki se poslužuje s komolci ali koleni na tak način, da stori prekršek nad nasprotnikom.
   
 2. Ko igralec poškoduje nasprotnika z udarci s komolcem ali kolenom, mu sodnik dosodi veliko in disciplinsko kazen igre ali kazen igre.

 

Pravilo 611 ZAČETNI METI

 1. Ploščico/žogico meče sodnik na igralno površino med palici dveh nasprotnih igralcev. Ta igralca morata gledati v naprotnikov konec igrišča, rezila palic pa se morata dotikati najbližjega dela točke za začetne mete, vendar stran od rdečega dela. Igralec iz napadajoče ekipe ima pravico prvi položiti rezilo palice na igralno površino.

  Če igralec, ki sodeluje pri začetnem metu, ne zavzame takoj pravilnega položaja, kot to zahteva sodnik, ga lahko sodnik zamenja za začetni met s soigralcem na igralni površini. Nobenemu drugemu igralcu ni dovoljeno vstopiti v krog ali da se približa igralcema, ki sodelujeta pri izvajanju začetnega meta, bližje kot 4.5 m.

  Če igralec, razen igralca pri metanju začetnega meta, ne zavzame pravega položaja, se zamenja igralca, ki sodeluje pri metanju začetnega meta.


  Za drugo kršitev kateregakoli člena tega pravila, dobi igralec, ki je pravilo kršil drugič, malo kazen.

  Zamenjava igralcev ni dovoljena, dokler začetni met ni izveden (zaključen) in se igra ne začne ponovno. Če pa je bilo moštvo vmes kaznovano, se menjava igralcev lahko izvede.

  Za začetek igre se ne sme piskati. Igralni čas prične teči tisti trenutek, ko je ploščica/žogica vržena in se ustavi, ko pride do piska uradnih oseb.
   
 2. Četudi po opozorilu uradnih oseb katerikoli igralec ne zavzame pravilnega položaja, mora uradna oseba, kljub taki napaki, nadaljevati izvajanje začetnega meta.
   
 3. Med izvajanjem začetnih metov ne sme imeti noben igralec fizičnega kontakta z nasprotnikom, razen po izvajanju začetnega meta.

  Za kršitev tega pravila sodnik igralcu, ki je povzročil fizičen kontakt, dosodi malo kazen.«Izvajanje začetnega meta« se prične, ko uradna oseba določi točko za izvajanje začetnih metov in ko zavzame položaj za metanje ploščice/žogice.
   
 4. Sodniški met se izvaja na začetku četrtine in po vsaki prekinitvi igre. Vsi sodniški meti se morajo izvajati na devetih točkah za izvajanje sodniških metov.
   
 5. Če pride do prekinitve igre med končnima točkama za začetne mete in bližnjim koncem igrišča, se bo začetni met izvedel na najbližji končni točki za začetne mete na strani, kjer je bila prekinitev, v kolikor ni v pravilih drugače določeno.
   
 6. Če je prekršek ali prekinitev igre povzročil igralec moštva, ki je bilo v napadu v napadalni polovici, se začetni met, ki sledi po prekinitvi, izvaja na najbližji posebni točki (točka bližje rdeči črti–high zone) za izvajanje začetnih metov.
  Isto velja tudi v primeru, če ploščica/žogica, ki jo je udaril igralec moštva, ki napada, ostane na vratih nasprotnega moštva, pa se je ni dotaknil noben igralec moštva, ki se brani.
   
 7. Če so prekinitev igre povzročili igralci obeh moštev, se začetni met izvede na najbližjem mestu za izvajanje začetnih metov, kjer se je nazadnje nahajala ploščica/žogica.
   
 8. Če so igralci kaznovani med prekinitvijo igre in je kot rezultat tega kazen na semaforju vpisana samo za eno ekipo, se sodniški met izvaja na eni izmed dveh krajnih točk v obrambni tretjini kaznovanega moštva. Obstajajo štiri izjeme:

  1. Ko je kazen dodeljena po zadetku, se sodniški met izvaja na sredini.
  2. Ko je kazen dodeljena na koncu ali na začetku četrtine, se sodniški met izvaja na sredini.
  3. Ko je moštvu, ki se brani, nakazana kazen in napadajoči igralci vstopijo v prostor preko vrhnjih delov krogov okoli točke za izvajanje sodniških metov, se sodniški met izvaja na eni izmed dveh vrhnjih točk v obrambni polovici.
  4. Ko moštvo, ki ni kaznovano, izvede prepovedan dolgi strel, se sodniški met izvaja na eni izmed dveh vrhnjih točk v obrambni tretjini moštva, ki je izvedlo prepovedan dolgi strel.
   
 9. Če je bil dosežen veljaven zadetek, se začetni met izvaja na sredinski točki za izvajanje začetnih metov.
   
 10. Če se igra prekine zaradi kateregakoli razloga, ki ni posebej naveden v uradnih pravilih igre, se naslednji začetni met izvaja na najbližjem mestu za izvajanje začetnih metov, kjer se je nazadnje nahajala ploščica/žogica.

 

Pravilo 612 PADANJE NA PLOŠČICO/ŽOGICO

 1. Vsak igralec z izjemo vratarja, ki namerno pade na ploščico/žogico ali jo na kakršenkoli način vleče k sebi ali jo zadrži kjerkoli nasproti vrat ali ograde, se kaznuje z malo kaznijo.

  Igralec, ki se vrže z namenom, da bi zaustavil strel, se ne kaznuje, čeprav ploščica/žogica po strelu ostane pod njim ali kako drugače ujeta v njegovo obleko ali opremo. Uporaba rok z namenom, da bi se s ploščico/žogico ne dalo igrati, pa pomeni prekršek, ki se ga mora kaznovati z malo kaznijo.
   
 2. Mala kazen se dosodi vratarju, ki namerno pade na ploščico/žogico ali jo vleče pod sebe, ko je njegovo telo v celoti izven vratarjevega prednostnega prostora ali če naredi isto, ko je njegovo telo v celoti izven prostora vrat in je ploščica/žogica za linijo vrat. Malo kazen se dosodi vratarju, ko ta drži ploščico/žogico kjerkoli nasproti vrat ali ograde.
   
 3. Nobenemu obrambnemu igralcu, razen vratarju, ni dovoljeno namerno pasti na ploščico/žogico ali jo držati ali vleči pod svoje telo na kakršen koli način ali jo pobrati iz igralne površine, ko je ta v prostoru vrat.

  Za kršitev tega pravila se mora igra takoj ustaviti in dosoditi kazenski strel nekaznovanemu moštvu. Če pa je bil vratar odstranjen iz igralne površine, ko se zgodi tak prekršek, se namesto kazenskega strela prizna zadetek.

  To pravilo se mora razlagati tako, da se dosodi kazenski strel le, če se ploščica/žogica nahaja v prostoru vrat v trenutku, ko je bil storjen prekršek. Če se ploščica/žogica nahaja izven prostora vrat, se uporabi pravilo 612 a in se dosodi mala kazen, četudi kazenski strel ni bil dosojen.

 

Pravilo 613 UDARCI S PESTJO (PRETEP)

 1. Katerikoli igralec, ki je vključen v pretep na ali izven igralne površine pred, med ali po tekmi, se kaznuje s kaznijo igre.
   
 2. Če napadeni igralec udarec vrne ali poizkuša vrniti udarec, se kaznuje z malo ali dvojno malo kaznijo. Po lastni presoji pa lahko sodnik dosodi kazen igre tistemu igralcu, ki nadaljuje s prepirom.

  Sodnik ima s tem pravilom zelo široko možnost dosojanja kazni. Namen tega pravila je, da sodniku omogoči razlikovati stopnjo odgovornosti posameznih udeležencev pri začetku pretepa ali vztrajanju in nadaljevanju pretepa.

  Pri odločitvi sodnik uporabi vsa sredstva, da prepreči pretep.
   
 3. Disciplinska kazen igre se dosodi igralcu ali vratarju, ki prvi priskoči v pretep med dvema igralcema. Ta kazen je dodatna vsem drugim kaznim, ki so bile izrečene v tem pretepu.
   
 4. Disciplinska kazen igre se dosodi kateremukoli igralcu, ki se upira opravljanju dolžnosti sodnikov med pretepom.
   
 5. Mala kazen se dosodi vratarju, ki zapusti neposredno bližino prostora vrat z namenom, da se udeleži pretepa. Ta kazen je dodatna vsem drugim, ki so bile izrečene v tem pretepu.

 

Pravilo 614 ZADETKI IN PODAJE

Opomba: Dolžnost sodnika je, da dosodi zadetek in določi strelca in podajalce. Njegova odločitev je dokončna.

V primeru očitne zmote pri določitvi strelca ali podajalcev, ki je bila objavljena, se mora to pomoto popraviti takoj. Spremembe v zapisniku niso dovoljene potem, ko je sodnik že podpisal zapisnik.

 1. Zadetek je dosežen, če ploščica/žogica, ki je s palico igralca napadalnega moštva usmerjena med vratnici in pod zgornjo prečko, popolnoma preide linijo vrat

  Zadetek se pripiše v zapisnik igralcu, ki je ploščico/žogico usmeril v nasprotnikova vrata. Vsak zadetek šteje eno točko in se pripiše k igralčevi statistiki.

  Podaja se pripiše igralcu ali igralcem, ki sodelujejo pri dosegi zadetka, vendar sta možni samo dve podaji v statistikah podaj pri vsakem zadetku. Le ena točka se pripiše igralcu, ki je dosegel zadetek ali podal, za vsak dosežen zadetek.
   
 2. Zadetek je dosežen, če je obrambni igralec kakorkoli povzročil, da je ploščica/žogica prišla v vrata. Igralec napadajočega moštva, ki je bil zadnji v posesti ploščice/žogice, velja kot strelec zadetka, vendar v tem primeru ni podajalca.
   
 3. Če igralec napadajočega moštva brcne ploščico/žogico in se ploščica/žogica od kateregakoli igralca ali vratarja odbije v vrata, se zadetek ne prizna.
   
 4. Zadetek se prizna, če napadalni igralec s palico strelja, ploščica/žogica pa se odbije od kateregakoli dela telesa drugega napadalnega igralca v nasprotnikova vrata. Igralec, od katerega se je ploščica/žogica odbila v vrata, velja kot strelec. Zadetek ni priznan, če je ploščica/žogica brcnjena, vržena ali na kak drug način usmerjena v vrata s kakršnimkoli drugim sredstvom razen palice.
   
 5. Zadetek se ne prizna, če se je ploščica/žogica v vrata odbila naravnost od sodnika.
   
 6. Če igralec vodi ploščico/žogico v prostor vrat nasprotnega moštva in ploščico/žogico tam izgubi ter je dosegljiva igralcu napadajočega moštva, se zadetek iz take akcije prizna.
   
 7. Vsak zadetek, ki ni opisan v uradnih pravilih igre, se ne prizna.

 

Pravilo 615 IGRANJE S PLOŠČICO Z ROKO

 1. Če igralec, z izjemo vratarja, prime z roko ploščico/žogico, se mora igra ustaviti, znova pa se prične z izvajanjem začetnega meta. Če pa se ploščica/žogica takoj izpusti, se igra nadaljuje.

  Če vratar drži ploščico/žogico v roki več kot tri sekunde, se mora igra ustaviti, znova pa se prične z izvajanjem začetnega meta. Četudi po opozorilu sodnika,, vratar nepotrebno drži ploščico/žogico in to povzroči zamudo, se mu dosodi mala kazen zaradi zavlačevanja.
   
 2. Vratar ne sme namerno spustiti ploščice/žogice v ščitnike ali jo položiti na mrežo vrat ali postavljati ovir pred vrati, če je po sodnikovem mnenju s tem hotel preprečiti zadetek.

  Namen tega pravila je, da se s ploščico/žogico neprekinjeno igra. Kakršnakoli akcija vratarja, ki povzroči nepotrebno prekinitev, se kaznuje.
  Za kršitev tega pravila je predvidena mala kazen.
   
 3. Če vratar vrže ploščico/žogico proti nasprotnikovim vratom in z njo najprej igra njegov soigralec, se igra zaustavi in se nadaljuje z začetnim metom na bližnji končni točki za izvajanje začetnih metov blizu tistega vratarja, ki je ploščico/žogico vrgel.
   
 4. Če obrambni igralec, z izjemo vratarja, dvigne ploščico/žogico z igralne površine v prostoru vrat ali jo drži, ko je v prostoru vrat, se igro takoj zaustavi. Moštvo igralca, ki je storil prekršek, pa se kaznuje s kazenskim strelom. Če se to zgodi, ko vratarja ni na igralni površini, se zadetek prizna nekaznovanemu moštvu.
   
 5. Igralec sme z roko ustaviti ali udariti ploščico/žogico v zrak ali jo z roko poriniti po igralni površini, pa se igra ne prekine, razen, če je bila ploščica/žogica namerno usmerjena soigralcu v napadalni polovici. V tem primeru se igra zaustavi, nadaljuje pa se z začetnim metom na najbližji posebni točki za izvajanje začetnih metov.
   
 6. Zadetek, ki je bil dosežen tako, da je napadalni igralec ploščico/žogico vrgel neposredno v vrata ali če se je ploščica/žogica od kateregakoli igralca ali vratarja odbila v vrata, se ne prizna.

 

Pravilo 616 VISOKE PALICE

 1. Dviganje palice nad normalno višino ramen je prepovedano. Sodnik dosodi malo ali veliko kazen igralcu, ki na tak način udari nasprotnika.

  Uporaba »udarca z zamahom« je v kategoriji 10 let in mlajši je prepovedana. Če igralec zamahne s palico nazaj tako, da je rezilo nad pasom in hoče podati ali udariti ploščico/žogico, se igra prekine, nadaljuje pa se z začetnim metom na končni točki za izvajanje začetnih metov na polovici kaznovanega moštva.
   
 2. Ko igralec poškoduje nasprotnika s prekrškom »visokih palic«, mu sodnik dosodi dvojno malo kazen ali veliko plus disciplinsko kazen igre.
   
 3. Zadetek ne velja, če se je igralec v napadu dotaknil ploščice/žogice nad višino zgornje-prečne vratnice vrat.
   
 4. Udarjanje ploščice/žogice s palico nad normalno višino ramen ni dovoljeno. Če se to zgodi, se igra prekine in začetni met se izvede na končnih točkah za izvajanje začetnih metov v obrambni polovici moštva, ki je kršilo pravilo visokih palic, razen:
  1. če je ploščica/žogica udarjena tako, da do nje pride nasprotni igralec, se igra nadaljuje.
  2. če obrambni igralec udari ploščico/žogico v svoja vrata, se zadetek prizna.
    
 5. Kazen igre se lahko dosodi igralcu, ki stori prekršek visokih palic na način, da poskuša ali namerno poškoduje nasprotnika.

 

Pravilo 617 DRŽANJE NASPROTNIKA

 1. Igralca, ki drži nasprotnika z rokami, nogami, stopali, palico ali na kakršenkoli drug način, se kaznuje z malo kaznijo.
   
 2. Mala ali velika kazen se dosodi igralcu, ki nasprotnika grabi ali drži z roko za obrazno masko.
   
 3. Ko igralec poškoduje nasprotnika z držanjem za obrazno masko, mu sodnik dosodi veliko plus disciplinsko kazen igre.
   
 4. Igralcu, ki drži nasprotnikovo palico z rokama na kakršenkoli način, se dodeli mala kazen.

 

Pravilo 618 ZADRŽEVANJE S PALICO

 1. Igralcu, ki ovira ali skuša preprečiti napredovanje nasprotnika s palico, se dosodi malo kazen.
   
 2. Igralcu, ki poškoduje nasprotnika z zadrževanjem s palico, sodnik dosodi veliko plus disciplinsko kazen igre.
   
 3. Če je igralec, ki ima ploščico/žogico pod kontrolo in je preko srednje črte na nasprotnikovi polovici ter pred seboj nima drugega nasprotnika, razen vratarja, zadržan s palico od zadaj, ali kako drugače oviran od zadaj tako, da se mu s tem prepreči doseči zadetek, se nasprotno moštvo kaznuje s kazenskim strelom. Ne glede na to, sodnik ne ustavi igre, dokler moštvo, ki napada, ne izgubi ploščice/žogice.

  Opomba:Namen tega pravila je, da se dopusti možnost za dosego zadetka, ki je bila izgubljena s prekrškom od zadaj, ki se je zgodil na nasprotnikovi strani preko srednje rdeče črte.

  »Kontrola ploščice« je dejanje vodenja ploščice s palico. Če se ploščica medtem, ko je bila vodena, dotakne drugega igralca ali njegove opreme, zadene vrata in gre svojo pot, se ne smatra več, da jo ima igralec pod kontrolo.
   
 4. Če je medtem, ko nasprotnega vratarja ni na igralni površini, igralec, ki ima ploščico/žogico pod kontrolo, zadržan s palico ali kako drugače oviran od zadaj ter je na nasprotnikovi polovici in med njim in nasprotnikovimi vrati ni nobenega nasprotnika in se mu s tem prepreči precejšnja možnost za dosego zadetka, mora sodnik igro ustaviti in dosoditi zadetek za moštvo, ki je napadalo.

 

Pravilo 619 PREPOVEDAN DOLGI STREL

 1. Pri tem pravilu se upošteva, da srednja rdeča črta deli igrišče na dve polovici. Če igralec moštva, ki je enako ali številčno močnejše od igralcev nasprotnega moštva, ustreli, udari ali odbije ploščico/žogico iz obrambne polovice igralne površine za linijo vrat nasprotnega moštva, se igra zaustavi, nadaljuje pa se z začetnim metom na končni točki za izvajanje začetnih metov v obrambni polovici moštva, ki je kršilo pravilo. Če je pri tej akciji ploščica/žogica prišla v vrata nasprotnika, se zadetek prizna.

  Pri uporabi tega pravila, ki določa ali je prepovedan strel, je odločilen zadnji dotik ploščice/žogice igralca, ki jo ima v posesti, ne glede na to ali je prepovedan dolgi strel ali ne.

  Če je v času, ko je sodnik nakazal kazen igralcu moštva, ki ni v posesti ploščice/žogice, moštvo, katero ima ploščico/žogico v posesti, izvedlo prepovedan dolgi strel, se začetni met, ki sledi prekinitvi igre, izvaja na krajni točki za izvajanje začetnih metov v obrambni polovici moštva, ki je izvedlo prepovedan dolgi strel.
   
 2. Prepovedanega dolgega strela ni in igra se nadaljuje ko:
  1. Je ploščica/žogica ustreljena s strani moštva, ki je oslabljeno.
  2. Je moštvo številčno slabše od nasprotnikovega moštva in pride do strela.
  3. Je ploščica/žogica ustreljena in se odbije od telesa ali palice nasprotnika na njegovi polovici tako, da gre preko linije vrat moštva, katerega igralec je streljal ploščico/žogico.
  4. Ploščica/žogica preide linijo vrat in je ustreljena iz nasprotne strani igralne površine neposredno od enega igralca, ki sodeluje pri začetnem metu.
  5. Je po mnenju sodnika igralec nasprotnega moštva, z izjemo vratarja, zmožen igrati na ploščico/žogico, še preden le-ta preide linijo vrat, pa tega ne stori.
  6. Se ploščica/žogica dotakne kateregakoli dela nasprotnega igralca, vključno z vratarjem, ali rolerjev ali palic, še preden preide linijo vrat.

  Namen tega pravila je, da se pospeši tok igre in tako morajo sodniki interpretirati in uporabljati to pravilo tako, da se ta namen doseže.
   

 3. Če so se sodniki zmotili pri dosojanju prepovedanega dolgega strela (ne glede na to, če je eno moštvo oslabljeno), se začetni met izvaja na točki za začetne mete na sredini igrišča.

 

Pravilo 620 OVIRANJE

 1. Malo kazen se dosodi kateremukoli igralcu, ki ovira ali preprečuje napredovanje nasprotniku, ki ni v posesti ploščice/žogice. Dosodi se tudi igralcu, ki namerno izbije nasprotniku palico iz rok, igralcu, ki preprečuje nasprotniku, ki je izgubil palico ali kak drug del opreme, da bi jo zopet pobral, igralcu, ki vrže palico ali kak drug predmet naravnost v nasprotnika.

  Zadnji igralec, ki se je dotaknil ploščice/žogice, se smatra za igralca v posesti ploščice/žogice.
   
 2. Igralca, ki s klopi za igralce ali s klopi za kazni med igro s palico ali s telesom ovira gibanje ploščice/žogice ali nasprotnega igralca na igralni površini, se kaznuje z malo kaznijo.
   
 3. Z malo kaznijo se kaznuje igralec, ki s telesom ali s palico preprečuje ali ovira vratarja medtem, ko je ta v prostoru vrat.
   
 4. Igralec moštva, ki napada, ne sme stati na črti ali v prostoru vrat in ne sme držati palice v tem prostoru razen, če je tudi ploščica/žogica v prostoru vrat. Če je medtem, ko igralec stoji v tem prostoru, dosežen zadetek, se ta ne prizna. Za kršitev tega pravila, ko ima napadajoče moštvo posest ploščice/žogice, se igra ustavi, nadaljuje pa se z začetnim metom na bližnji
  posebni točki za izvajanje začetnih metov.
  To pravilo ne velja, ko je vratar izven igralne površine.
   
 5. Če so igralca napadalnega moštva nasprotniki porinili ali kakorkoli fizično prisilili, da je le-ta vstopil v prostor vrat, zadetek pa je bil dosežen, ko igralec še ovira v prostoru vrat, se zadetek prizna.
   
 6. Če medtem, ko je bil vratar odstranjen z igralne površine, katerikoli član njegovega ali njenega moštva, ki ni legalno na igrišču, ovira s svojim telesom ali s palico ali s katerimkoli drugim predmetom ovira gibanje ploščice/žogice ali nasprotnega igralca, mora sodnik takoj dosoditi zadetek moštvu, ki ni kršilo pravila.
  Opomba: Sodnik mora biti zlasti pozoren na tri načine ofenzivnega oviranja, ki se morajo kaznovati:
  1. Če je moštvo, ki se brani, prišlo v posest ploščice/žogice v svoji obrambni polovici in drugi igralci tega moštva ovirajo igralce nasprotnega moštva, ki igrajo agresivno obrambo tako, da omogočajo neovirano pot igralcu, ki vodi ploščico.
  2. Če igralec po začetnem metu ovira nasprotnega igralca, ko ta ni v posesti ploščice/žogice.
  3. Če napadalec, ki vodi ploščico/žogico, to pusti na mestu, sam pa drsa v nasprotnega igralca in pride z njim v stik s telesom.

 

Pravilo 621 OVIRANJE S STRANI GLEDALCEV

 1. Če kak gledalec drži ali ovira igralca, mora sodnik takoj prekiniti igro, razen če je moštvo igralca, ki je oviran, prav takrat v napadu. Tedaj sodnik pusti, da se akcija zaključi, šele potem prekine igro. Začetni met se izvaja na bližnji točki za izvajanje začetnih metov od tam, kjer se je nazadnje igralo na ploščico/žogico.
   
 2. Igralec, ki pride v fizični stik z gledalcem, mora biti kaznovan z disciplinsko kaznijo igre, okoliščine pa morajo biti sporočene vodstvu tekmovanja v nadalnjo obravnavo.
   
 3. Če priletijo razni predmeti na igrišče, kar ovira potek igre, mora sodnik zaustaviti igro. Začetni met se izvaja na bližnji točki za izvajanje začetnih metov od tam, kjer se je nazadnje igralo na ploščico/žogico.

 

Pravilo 622 BRCANJE IGRALCA

 1. Mala ali velika kazen je lahko dosojena za igralca ki brca nasprotnika.
   
 2. Ko igralec poškoduje nasprotnika kot rezultat brcanja, sodnik dosodi veliko kazen plus disciplinsko kazen igre za igralca, ki je storil prekršek.
   
 3. Brcanje pa se lahko kaznijo tudi s kaznijo igre, če ima igralec namen poškodovati nasprotnika ali ga je namerno poškodoval.

 

Pravilo 623 BRCANJE PLOŠČICE/ŽOGICE

 1. Brcanje ploščice/žogice je dovoljeno v vseh predelih, toda zadetek z brco napadalca se ne prizna. Če napadalec brcne ploščico/žogico in se ta odbije v vrata od igralca, vključno z vratarjem se zadetek tudi ne prizna.

 

Pravilo 624 ZAPUŠČANJE KLOPI ZA IGRALCE ALI KLOPI ZA KAZNI

 1. Noben igralec ne sme zapustiti klopi za igralce ali klopi za kazni kadarkoli med prepirom. Zamenjava med prepirom je dovoljena pod pogojem, da igralci, ki se menjajo, ne sodelujejo v prepiru.

  Prvi igralec, ki zapusti klop za igralce ali klop za kazni med prepirom, se mora kaznovati z dvojno malo kaznijo in disciplinsko kaznijo igre. Če igralci obeh moštev zapuste svoje klopi istočasno, morata biti prva igralca vsakega moštva, ki ju spozna sodnik, kaznovana kot določa to pravilo.

  Da bi sodnik lahko odredil igralca, ki je med prepirom prvi zapustil klop za igralce ali kazni, se lahko posvetuje z drugim sodnikom in drugimi uradnimi osebami tekme.

  Katerikoli igralec, ki med prepirom zapusti klop za igralce in je že dobil malo, veliko ali disciplinsko kazen, mora dobiti še disciplinsko kazen igre.

  Drugi igralci, ki med prepirom zapustijo klop za igralce ali kazni, se kaznujejo z disciplinsko kaznijo (največ 5 na moštvo).

  Če igralec nelegalno vstopi v igro, moštvo pa, kateremu tak igralec pripada, doseže zadetek, se ta ne prizna. Kazni, ki so pri obeh moštvih dosojene v tem času, pa se normalno izvajajo.
   
 2. Noben igralec ne sme zapustiti klopi za kazni, razen ob izteku kazni in ob koncu četrtine.

  Kaznovani igralec, ki zapusti klop za kazni pred iztekom kazni med potekom igre ali ko je igra ustavljena, se dodatno kaznuje z malo kaznijo, ki jo odsluži po izteku nedokončanega dela prve kazni.

  Ko igralec zapusti klop za kazni pred iztekom kazni, mora kontrolor kazni zapisati čas in o tem ustno obvestiti sodnika, ki ustavi igro, ko nekaznovano moštvo pride do posesti in kontrole ploščice/žogice.

  Če se igralec vrne na igralno površino pred iztekom kazni po napaki kontrolorja kazni, mu ni treba služiti dodatne kazni, nedokončano kazen pa mora odslužiti.

  Kaznovani igralec, ki med prepirom zapusti klop za kazni, se kaznuje z malo plus disciplinsko kaznijo igre kot dodatek k nedokončani prvi kazni.

  Ko kaznovani igralec zapusti klop za kazni pred iztekom kazni in se vrne na igralno površino, zadetek pa doseže moštvo, čigar igralec je nelegalno na igralni površini, se zadetek ne prizna, kazni pri obeh moštvih pa se normalno izvedejo.
   
 3. Če je igralec napadalnega moštva, ko je ta v posesti ploščice/žogice, v položaju, ko pred njim ni nobenega nasprotnega igralca, z izjemo vratarja, in je oviran od igralca, ki ni legalno vstopil v igro, se dosodi kazenski strel.

  Če je vratar izven igralne površine, igralec napadalnega moštva pa je oviran od nasprotnika, ki ni legalno na igrišču, se prizna zadetek moštvu, ki ni kršilo tega pravila.
   
 4. Vsakega uradnega spremljevalca ekipe, ki brez dovoljenja sodnika vstopi na igralno površino, ko se je četrtina začela in preden se je končala, se kaznuje z malo kaznijo v klopi.
   
 5. Če moštvo med katerimkoli izvajanjem začetnega meta prične igro z manj igralci kot je upravičeno, katerikoli igralec, ki pozneje vstopi v igro, ne sme igrati na ploščico/žogico, ki prihaja iz obrambne polovice, on pa je v napadalni, razen, če je nanjo prej igral drug igralec v napadalni polovici.

 

Pravilo 625 PREPOVEDAN POLOŽAJ (OFF-SIDE)

 1. Igralec moštva, ki napada, ne sme priti preko rdeče srednje črte pred ploščico/žogico.
   
 2. Ko je ploščica/žogica podana preko rdeče srednje črte, mora biti tam pred igralci napadajočega moštva.

  Igralec, ki je pred podajo preko rdeče srednje črte ne sme igrati na ploščico/žogico dokler:
  1. Se ploščice/žogice prej ne dotakne soigralec, ki ni bil pred podajo preko sredinske črte ali nasprotnik.
  2. Se ploščice/žogice prej ne dotakne nasprotnik.
  3. Se igralec, ki je prešel sredinsko črto pred ploščico/žogico še enkrat z rolerjem ne dotakne sredinske črte.

  Za kršitev tega pravila se igra ustavi in se nadaljuje z začetnim metom najbližje lokaciji, kjer je bila podaja začeta.
   

 3. Ko oslabljeno moštvo pošlje ploščico/žogico iz obrambne polovice, preko rdeče sredinske črte, ali ploščica/žogica na kakršenkoli način zapusti obrambno polovico oslabljenega moštva preko sredinske rdeče linije, morajo vsi igralci moštva, ki je številčno močnejše zapustiti napadalno polovico tako, da se z rolerji dotaknejo rdeče črte. Sodnik signalizira z roko v smeri proti številčno močnejši ekipi, dokler vsi igralci ne zapustijo napadalne polovice. Ko napadalci popolnoma izpraznijo napadalno polovico sodnik spusti roko, kar pomeni, da se napadalna ekipa lahko vrne v nasprotnikovo obrambno polovico.

  Pri kršitvi tega pravila mora sodnik takoj zaustaviti igro, ko se ploščica/žogica vrne v obrambno polovico oslabljenega moštva, razen če ploščico/žogico vrne oslabljeno moštvo v svojo obrambno polovico. Začetni met se izvede na krajni točki za izvajanje začetnih metov ekipe, katera je kršila to pravilo.

 

Pravilo 626 PODAJE

 1. Katerikoli igralec lahko poda ploščico/žogico kateremukoli igralcu v isti polovici igralne površine
  Kadarkoli se poda ploščico/žogico preko rdeče sredinske črte, velja pravilo 626 b Off – side.
   
 2. Ko izteče mala ali velika kazen, katerikoli kaznovani igralec ali takojšnja menjava, ki vstopi v igro s klopi za kazni ali s klopi za igralce ne sme igrati na ploščico/žogico, ki prihaja iz obrambne polovice, ko je ta igralec v napadalni polovici, razen:
  1. Če v napadalni polovici igra na ploščico/žogico drug igralec.
  2. Če se igralec, ki je bil pred ploščico/žogico v napadalni polovici, vrne nazaj in se dotakne srednje črte.

 

Pravilo 627 PLOŠČICA MORA BITI V GIBANJU

 1. Ploščica mora biti vedno v gibanju. Igra se ne ustavlja, če sta ploščico stisnila ob ogrado dva ali več nasprotnih igralcev, razen če eden od teh igralcev pade nanjo. Če en igralec stisne ploščico ob ogrado ali namenoma pade nanjo, se kaznuje z malo kaznijo zaradi zavlačevanja. Vendar lahko sodnik igro zaustavi, če smatra, da se gnetenje okrog ploščice lahko sprevrže v nepotrebne kontakte.
   
 2. Moštvo, ki je v posesti ploščice v svoji obrambni polovici, mora napredovati s ploščico proti nasprotnikovemu golu, razen:
  - enkrat lahko odpelje ploščico za svoja vrata,
  - če je obrambni igralec napadan s strani nasprotnih igralcev,
  - če je moštvo oslabljeno.

  Za prvo kršitev pravila, sodnik prekine srečanje in opozori kapetana moštva, ki je kršilo pravilo. Sodniški met se izvaja v obrambni tretjini le-tega moštva.

  Za vsako naslednjo kršitev se dosodi malo kazen igralcu, ki je kršil pravilo.
   
 3. Igralec obrambnega moštva, ki ima ploščico pod kontrolo, z njo ne sme stati za svojimi vrati več kot 3 sekunde. Za vsako naslednjo kršitev v isti četrtini se dosodi malo kazen igralcu, ki je kršil pravilo.

  Za prvo kršitev pravila, sodnik prekine srečanje in opozori kapetana moštva, ki je kršilo pravilo. Sodniški met se izvaja v obrambni tretjini le-tega moštva.

  Za vsako naslednjo kršitev v isti četrtini se dosodi malo kazen igralcu, ki je kršil pravilo.

 

Pravilo 628 PLOŠČICA ALI IGRALEC IZVEN IGRIŠČA ALI NEZMOŽNOST IGRANJA

 1. Če ploščica odleti izven igralne površine ali zadene oviro nad igralno površino z izjemo ograde, stekla ali mreže, se izvede začetni met na bližnji točki za začetne mete od tam, kjer se je nanjo nazadnje igralo.

  Če je ploščica izven igre zaradi napake na igrišču, se izvede začetni met na bližnji točki za začetne mete od tam, kjer se je nanjo nazadnje igralo.
   
 2. Če se ploščica zatakne (obleži) na zunanji strani mreže vrat in se z njo ne more igrati ali če je stisnjena od nasprotnih igralcev, sodnik igro prekine in začetni met izvede na bližnji točki za začetne mete. Če je po presoji sodnika napadalni igralec kriv za tako prekinitev, se bo začetni met izvedel na bližnji visoko ležeči točki za začetne mete.

  Moštvo, ki se brani ali napada, lahko poskuša spraviti ploščico z mreže. Če pa ploščica ostane na mreži dlje kot 3 sekunde, se mora igra prekiniti in začetni met se izvede na bližnji končni točki za začetne mete, izvzemši, če je prekinitev povzročilo moštvo, ki napada, nakar se začetni met izvede na bližnji visoko ležeči točki za začetne mete.

  Če se ploščica zaustavi na vrhu okvirja vrat, se igra nemudoma zaustavi.
   
 3. Z malo kaznijo se kaznuje vratarja, ki namenoma položi ploščico na mrežico vrat in s tem povzroči zaustavitev igre.
   
 4. Če se ploščica zaustavi na ogradi, ki obkroža igralno površino, se smatra, da je v igri in se nanjo lahko igra z roko ali palico.
   
 5. Na premičnih (začasnih) igriščih morajo biti vsi igralci znotraj meja igralne površine. Igra se mora takoj zaustaviti, če kateri od igralcev preskoči ogrado in je zunaj igralne površine.

  Če igralec, po sodnikovem mnenju, namenoma skoči preko ograde in s tem povzroči zaustavitev igre, se kaznuje z malo kaznijo zaradi zavlačevanja.

 

Pravilo 629 PLOŠČICA IZ VIDA IN NEPRAVILNA PLOŠČICA

 1. Če sodnik zaradi gneče ali zaradi tega, ker je igralec slučajno padel na ploščico,le-to izgubi iz vida, mora igro takoj prekiniti in začetni met izvajati na bližnji točki za začetne mete, v kolikor pravila ne določajo drugače.
   
 2. Če se v teku igre na igrišču poleg ploščice, s katero se igra, pojavi še kaka druga ploščica, ki ovira potek tekme, se mora igra takoj ustaviti.
   
 3. Ko ploščica zadane vratarjevo masko, se mora igra zaustaviti le v primeru poškodbe vratarja ali če je vidno, da vratar ne more več opravljati svojih dolžnosti.

 

Pravilo 630 PLOŠČICA, KI ZADENE SODNIKA

 1. Če se kjerkoli na igrišču ploščica dotakne sodnika, se igra ne zaustavi.

 

Pravilo 631 MOŠTVO NOČE ZAČETI IGRE

 1. Če sta obe moštvi na igralni površini in eno moštvo zaradi kateregakoli razloga noče igrati, ko je sodnik to zahteval, mora sodnik opozoriti kapetana ekipe in dovoliti ekipi, ki noče igrati, 30 sekund časa. V tem času mora moštvo začeti ali nadaljevati z igro. Če po izteku tega časa moštvo še vedno odklanja sodelovanje v igri, mora sodnik izreči malo kazen v klopi moštvu, ki je kršilo pravilo.

  Če moštvo tudi takrat ne želi sodelovati v igri, sodnik tekmo prekine in okoliščine posreduje vodstvu tekmovanja v nadaljnjo obravnavo.
   
 2. Če ekipa, potem, ko je sodnik to zahteval, noče zapustiti slačilnice in takoj oditi na igralno površino, se kaznuje z malo kaznijo v klopi.

  Če, po dosojeni mali kazni v klopi, ekipa še vedno noče oditi na igralno površino in začeti z igro v 2 minutah, se zmaga pripiše nasprotnemu moštvu z rezultatom 1-0 ali trenutnim rezultatom, odvisno kateri najbolj ustreza nekaznovanemu moštvu.

 

Pravilo 632 UDAREC S PALICO

 1. Igralec, ki ovira ali skuša ovirati napredovanje nasprotnega igralca z udarjanjem s palico, mora biti glede na presojo sodnika kaznovan z malo ali veliko kaznijo.

  Igralca, ki zamahne s palico proti nasprotnemu igralcu, ki je znotraj ali izven dosega zamaha, ne da bi ga v resnici zadel ali igralca, ki močno zamahne proti ploščici/žogici z namenom, da prestraši nasprotnika, mora sodnik kaznovati za udarec s palico.
   
 2. Igralec, ki poškoduje nasprotnika z udarjanjem s palico, se kaznuje z veliko plus disciplinsko kaznijo igre. Udarec s palico se lahko kaznuje tudi s kaznijo igre, če je bila pri tem narejena namerna poškodba ali je imel kaznovani igralec namen poškodovati nasprotnika.
   
 3. Katerikoli igralec, ki med prepirom zamahne s palico proti drugemu igralcu, mora biti kaznovan s kaznijo igre, okoliščine pa se posredujejo vodstvu tekmovanja v nadaljnjo obravnavo.
   
 4. Z malo kaznijo se kaznuje igralec, ki stori kontakt s palico z vratarjem v prostoru vrat, vratar pa je pokril ali ujel ploščico/žogico ne glede na to ali je bila igra ustavljena ali ne.

 

Pravilo 633 BODENJE Z REZILOM PALICE

 1. Dvojna mala kazen plus disciplinska kazen se dosodi igralcu, ki poskuša nasprotnika bosti z rezilom palice.Velika kazen plus disciplinska kazen igre se dosodi igralcu, ki nasprotnika zabode z rezilom palice.

  Poskus bodenja z rezilom palice vključuje vse primere, ko se uporabi kretnja bodenja ne glede na to ali je prišlo do telesnega stika ali ne.
   
 2. Če pride pri bodenju z rezilom palice do poškodbe, se mora dosoditi veliko plus disciplinsko kazen igre.
   
 3. Bodenje z rezilom palice se lahko kaznuje tudi s kaznijo igre, če pride do poskusa ali do namena povzročiti poškodbo z bodenjem.

 

Pravilo 634 ZAČETEK TEKME IN PERIODE

 1. Tekma se mora začeti ob vnaprej določenem času z začetnim metom na točki za začetne mete na sredini igrišča in se mora nadaljevati za vsako četrtino na isti način.

  Na začetku tekme pripada obrambna tretjina moštvu na nasprotni strani klopi za igralce. Po drugi četrtini se strani zamenjajo.
   
 2. Med ogrevanjem pred tekmo in pred vsakim polčasom mora vsako moštvo omejiti svoje aktivnosti na svoj del igrišča. Vsi igralci morajo med ogrevanjem in med pozdravljanjem nositi polno opremo.
   
 3. Priporočljivo je, da ob odhodu iz igralne površine skozi običajen izhod moštvo, ki ima klop za igralce bližje izhodu, prvo zapusti igralno površino. Na igralno površino pa naj prvo pride domače moštvo.
   
 4. Če moštvo ne pride na igralno površino in za to nima pravega opravičila, mora sodnik moštvo opozoriti, da to stori takoj. Če to ne stori, se mu dosodi mala kazen v klopi zaradi zavlačevanja.

 

Pravilo 635 METANJE PALICE

 1. Če katerikoli igralec ali uradna oseba moštva, ki se brani na svoji obrambni polovici, namerno vrže palico ali katerikoli drug predmet proti ploščici/žogici, sodnik dovoli, da se akcija zaključi in če zadetek ni dosežen, dosodi kazenski strel v korist moštva, ki ni kršilo pravila.
  Če pa vrata niso branjena in napadalec pred seboj ni imel nasprotnika ter tako imel možnost streljati v prazna vrata, pri tem pa je palica ali kak drug predmet vržen proti ploščici/žogici do kateregakoli člana moštva, ki se brani, da tako prepreči strel na prazna vrata, se zadetek prizna moštvu, ki ni kršilo pravila.
   
 2. Z malo kaznijo se kaznuje katerikoli igralec na igralni površini, ki vrže palico ali kak drug predmet neposredno proti ploščici/žogici na kateremkoli delu igrišča, razen v primeru, ko je dosojen kazenski strel ali priznan zadetek.

  Ne kaznuje se igralca, ki odvrže zlomljeno palico k robu igrišča (ne preko ograde) na tak način, da ne ovira igre ali nasprotnega igralca.
   
 3. Disciplinska kazen se dosodi igralcu, ki vrže palico ali jo vrže kamorkoli stran iz igralne površine.

  Disciplinska kazen igre se dosodi igralcu, ki namenoma vrže palico ali jo namenoma vrže kamorkoli stran iz igralne površine ali v smer gledalcev.

 

Pravilo 636 TRAJANJE IGRE IN MINUTE ODMORA (TIME-OUT)

 1. Čas tekme sestavljajo štiri četrtine po 12 minut čiste igre. Vodstva tekmovanj imajo pravico določiti dolžino vsake četrtine (»kosmata« ali »čista« igra) glede na omejenost namenjenega skupnega časa, da se tekma normalno konča.

  Če se igra "kosmata igra" ali če se zgodi, da je kadarkoli v zadnjih dveh minutah četrte četrtine ali podaljška rezultat izenačen ali pa razlika enega zadetka, se ves preostali čas do konca čas ustavlja.

  Moštva na začetku tekme branijo vrata, ki so nasproti, oziroma najdlje od njihovih klopi za igralce in jih branijo ves prvi polčas. Med polčasoma je za odmor namenjeno nekoliko več časa, odvisno od organizacije in sistema tekmovanja, po odmoru pa moštva zamenjajo strani igranja. Med ostalimi četrtinami je namenjeno dve minuti za odmor.
   
 2. Moštvo, ki doseže več zadetkov v štirih četrtinah zmaga in se mu dodata dve točki na lestvicah.
   
 3. Tekmo lahko sodnik kadarkoli prekine, če igralna površina postane nevarna. Tekma je prekinjena, dokler nevarni pogoji niso odpravljeni. Sodniki morajo biti še posebej pozorni na mokre igralne površine in morajo biti še posebej pozorni, ko se odločajo ali so pogoji varni ali ne.

  Če pride v prvem polčasu do nenavadnih zamud, lahko sodnik takoj prekine tekmo. Polčas se zaključi po ponovnem začetku igre, igralci pa branijo ista vrata kot pred prekinitvijo. Po tem moštva zamenjajo strani in odigrajo drugi polčas brez zamud.
   
 4. Vsakemu moštvu se dovoli en time-out, ki traja eno minuto, ko se igra zaustavi. Če se igra kosmata igra, se mora med time-outom čas zaustaviti. Čas spet prične teči z metanjem začetnega meta.

  Med time-outom morajo vsi igralci na igralni površini oditi k svojim klopem za igralce. Kaznovani igralec mora ostati na klopi za kazni med time-outom.

  Time-out se ne sme uporabiti za ogrevanje vratarja.

 

Pravilo 637 NEODLOČENE TEKME

 1. Če je na koncu tekme rezultat neodločen, se tekmo razglasi neodločeno. Ne igra se podaljškov razen, če je nujno, da se določi zmagovalec.
   
 2. Na turnirjih in tekmah končnice ter na vseh IIHF turnirjih, kjer je potrebno dobiti zmagovalca sledi naslednje:
  1. prekinitev dveh minut za počitek
  2. ekipe ne menjajo strani
  3. igra se nadaljuje s petminutnim podaljškom oz. do prvega gola
  4. tekma je zaključena, ko ena izmed ekip doseže zadetek in ta ekipa se tudi razglasi kot zmagovalec. Če nobena ekipa ne doseže gola sledijo kazenski streli po principu:

   a. domače moštvo ima pravico izbire, ali streljajo prvi.
   b. trije (3) različni igralci streljajo kazenske strele izmenično. Igralcev ni potrebno imenovati.
   c. pri izvajanju kazenskih strelov lahko sodelujejo vsi igralci, ki so prijavljeni na zapisniku tekme, razen igralcev, ki služijo kazen ali so kaznovani z disciplinsko kaznijo igre.
   d. igralci obeh moštev streljajo kazenske strele izmenično, dokler ena ekipa ne doseže neulovljive prednosti. Preostali streli se ne streljajo.
   e. če je rezultat po treh (3) kazenskih strelih še vedno neodločen, sledijo izmenično streli po en (1) igralec, z istimi ali drugimi igralci. Streljati začne ekipa, ki je prej streljala druga.
   f. tekma je končana, ko v dvoboju dveh (2) igralcev rezultat ni več neodločen.
   g. uradni zapisnikar mora zabeležiti vse strele z oznako igralca, vratarja in dosežene zadetke.
   h. samo odločilni zadetek se šteje rezultatu tekme. Pripisan je igralcu, ki je dosegel zadetek.

   Ekipa lahko zamenja vratarja na začetku izvajanja kazenskih strelov ali v primeru poškodbe vratarja med izvajanjem kazenskih strelov. Vratarji ne menjajo vrat med izvajanjem kazenskih strelov. Zadetki, doseženi iz kazenskih strelov se ne štejejo v statistiko igralca, razen igralca, ki je dosegel odločilni zadetek. Vratarjem se doda zmaga ali poraz, glede na izid kazenskih strelov.

   Vsa pravila, ki se uporabljajo za izvedbo kazenskega strela med tekmo, se uporabljajo tudi pri kazenskih strelih za določitev zmagovalca.

   Vsak podaljšek se smatra kot del tekme in vse nedokončane kazni ostanejo v veljavi.

   

  Pravilo 638 SPOTIKANJE

  1. Igralec, ki podstavi svojo palico, koleno, nogo, roko, laket ali komolec, tako da se nasprotnik spotakne ali pade, se kaznuje z malo kaznijo.

   Ko igralec poškoduje nasprotnika kot rezultat spotikanja, mu sodnik dosodi veliko kazen plus disciplinsko kazen igre.

   Če sodnik meni, da je igralec nedvomno želel priti s palico v posest ploščice in je pri tem uspel, kazen ne bo dosodil, čeprav je igralec, ki je bil prej v posesti ploščice, zaradi tega padel.

   Slučajna spotikanja, ki se zgodijo v času prekinitve igre, se ne kaznujejo.

   Katerikoli igralec, ki se vrže na igralno površino, razen če želi blokirati strel, in pri tem povzroči nepotreben kontakt z nasprotnikom, le-ta pa se spotakne ali pade, se kaznuje z malo kaznijo.

   

  Pravilo 639 NEPOTREBNA GROBOST (GROBOST)

  1. Z malo ali dvojno malo kaznijo se kaznuje igralec, ki po mnenju sodnika uporablja nepotrebno grobost proti nasprotniku.
    
  2. Mala kazen za nepotrebno grobost mora biti dosojena vedno, ko igralec naredi nepotreben fizični kontakt z nasprotnikom, ki je v posesti ploščice.

   Ni namen tega pravila, da se kaznuje nenamerne kontakte igralcev, ki se borita za ploščico.

   Če se igralec v boju za ploščico nasloni na nasprotnega igralca in ga izrine stran od ploščice, se to ne smatra kot grobost. To pa ne pomeni, da se lahko igralec, ki ni v posesti ploščice, zaleti v nasprotnika in mu odvzame posest ploščice.

Prijava za člane:    Uporabniško ime: Geslo:
Ste pozabili geslo?
© 2022, DSSILH :: :: vse pravice pridržane :: zemljevid strani :: oblikovanje in izdelava spletnih strani SINUS IKS d.o.o.